baner-top

baner prawy

Statut Stowarzyszenia

STATUT
MAŁOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH

RODZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Nazwa Związku

Związek Stowarzyszeń nosi nazwę Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych w dalszej części Statutu zwane „Związkiem”.

§ 2

Cel Związku

Związek posiada osobowość prawną i jest powołany dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania działań środowiska mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zmierzających do zintegrowania organizacji gospodarczych. Związek jest organizacją apolityczną.

§ 3

Siedziba Związku i teren działania Związku

 1. Siedzibą Związku jest Skawina.

 2. Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska.

 3. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

§ 4

Czas trwania Związku

Związek jest zawiązany na czas nieograniczony.

§ 5

Pieczęć i znak graficzny Związku

Związek ma prawo używania pieczęci i wyróżniającego go znaku graficznego. Wzór pieczęci i znaku ustala Rada Związku.

§ 6

Przynależność Związku do innych organizacji

Związek może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

ROZDZIAŁ II – CELE ZWIĄZKU

§ 7

Cele Związku

Celami Związku są:

 1. podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu doprowadzenie do powstania Powszechnego Samorządu Gospodarczego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. realizacji wspólnych działań na rzecz zrzeszonych organizacji przedsiębiorców,

 3. reprezentowania i działania na rzecz członków Związku wobec organów administracji samorządowej, rządowej, związków zawodowych i innych,

 4. podejmowania wspólnych inicjatyw służących promocji i wymianie doświadczeń pomiędzy członkami Związku,

 5. zacieśniania współpracy w celu tworzenia warunków do zwiększania potencjału i zasobów ekonomicznych Związku i podmiotów zrzeszonych.

§ 8

Sposób realizacji celów Związku

 1. Związek swe cele realizuje przez:

 1. inicjowanie zmian przepisów prawa zmierzających do nowelizacji i doskonalenia prawa gospodarczego,

 2. organizację konferencji, spotkań, oraz innych wydarzeń promujących cele Związku,

 3. publikację opracowań poświęconych celom Związku,

 4. kultywowanie i upowszechnianie tradycyjnych form integrowania środowiska.

 1. Działalność Związku oparta jest głównie o pracę społeczną.

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOSTWO

§ 9

Członkowie Związku

 1. Członkami Związku mogą być organizacje (osoby prawne) zrzeszające przedsiębiorców, w szczególności stowarzyszenia, izby gospodarcze, organizacje rzemieślników oraz organizacje kupców i pracodawców.

 2. Członkowie Związku dzielą się na:

 1. zwyczajnych;

 2. wspierających;

 3. honorowych.

 1. Członkowie Związku działają przez swoich przedstawicieli.

§ 10

Członkowie zwyczajni

 1. Członkiem zwyczajnym Związku może być każda osoba prawna, o której mowa w § 9 ust. 1 Statutu, która złoży deklarację członkowską.

 2. Członków zwyczajnych przyjmuje uchwałą Prezydium Rady.

§ 11

Prawa i obowiązki członków zwyczajnych

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym;

 2. wskazywania przedstawiciela do Rady Związku;

 3. zgłaszania postulatów do Prezydium Rady Związku.

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. przestrzegać Statutu Związku oraz uchwał jego organów;

 2. regularnie opłacać składki członkowskie;

 3. dbać o dobre imię Związku;

 4. promować cele Związku oraz aktywnie uczestniczyć w jego działalności.

§ 12

Członkowie wspierający

 1. Członkiem wspierającym, może być osoba prawna mająca cele zarobkowe, która pisemnie zadeklaruje wsparcie działalności statutowej Związku poprzez pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną lub inną.

 2. Członkowie wspierający mają prawo zgłaszać postulaty do Prezydium Rady Związku.

 3. Członkowie wspierający mają obowiązek wspierać działalność Związku w zadeklarowany przez siebie sposób.

§ 13

Członkowie honorowi

 1. Za szczególne zasługi na polu tworzenia warunków do zwiększania potencjału i zasobów ekonomicznych przedsiębiorców, Rada Związku może nadać organizacji zrzeszającej przedsiębiorców status członka honorowego. Wyrażenie woli przystąpienia do Związku w charakterze członka honorowego winno nastąpić na piśmie.

 2. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.

§ 14

Składki członkowskie

Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zgromadzenie.

§ 15

Utrata członkostwa

 1. Utrata członkostwa następuje wskutek:

 1. złożenia oświadczenia o rezygnacji z członkostwa;

 2. ustania bytu prawnego członka;

 3. skreślenia przez Prezydium Rady.

 1. Prezydium Rady może skreślić członka z listy członków w przypadku nie opłacenia składek członkowskich lub innego rażącego naruszenia Statutu.

ROZDZIAŁ IV – ORGANY ZWIĄZKU

§ 16

Organy Związku

Organami Związku są:

 1. Walne Zgromadzenie;

 2. Rada Związku;

 3. Prezydium Rady;

 4. Komisja Rewizyjna;

 5. Sąd Polubowny.

§ 17

Kadencja organów Związku

Kadencja wszystkich organów wybieralnych Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 18

Walne Zgromadzenie

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku.

 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.

 3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają głos doradczy.

 4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 19

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Związku,

 2. uchwalanie Statutu i jego zmian,

 3. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego,

 4. przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej, Sądu

Polubownego,

 1. uchwalanie budżetu,

 2. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na

rzecz Związku,

 1. udzielanie członkom Prezydium Rady absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 2. zatwierdzanie sprawozdań organów Związku,

 3. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Związku i jego

organy,

 1. rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Rady,

 2. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej, a w przypadku braku kworum, w drugim terminie w tym samym dniu, większością głosów obecnych.

 2. Głosowanie jest jawne o ile przepisy obowiązującego prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

§ 21

Walne Zgromadzenie Zwyczajne

 1. Walne Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Prezydium Rady Związku. Termin i miejsce obrad Prezydium Rady podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 2. Za zgodą wyrażoną przez członka na piśmie, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez członka.

§ 22

Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne

 1. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym terminie.

 2. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może zostać zwołane na wniosek:

 1. Prezydium Rady;

 2. Komisji Rewizyjnej;

 3. co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku

§ 23

Rada Związku

 1. W skład Rady Związku wchodzi po jednym przedstawicielu każdego z członków zwyczajnych Związku.

 2. Spośród członków Rady, na pierwszym posiedzeniu, powoływany jest Prezes Rady.

 3. Prezesa Rady powołuje Rada zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków.

 4. Prezes Rady wskazuje spośród członków Rady członków Prezydium Rady. Skład Prezydium Rady podlega zatwierdzeniu przez Radę Związku.

 5. Rada może odwołać członków Prezydium Rady w każdym czasie. Odwołując członka Prezydium Rady, Rada wskazuje ze swojego grona nowego członka Prezydium Rady w miejsce odwołanego.

§ 24

Kompetencje Rady Związku

Do kompetencji Rady Związku, poza wskazanymi w Statucie, należy:

 1. przyznawanie nagród i wyróżnień;

 2. wyznaczanie bieżących celów Związku;

 3. bieżące wsparcie merytoryczne Prezydium Rady.

§ 25

Posiedzenia Rady Związku i uchwały Rady Związku

 1. Posiedzenia Rady Związku odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. O posiedzeniu Rady informuje jej członków Prezydium Rady na co najmniej 7 dni przed jego terminem.

 2. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem doradczym.

 3. Uchwały Rady Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

§ 26

Prezydium Rady Związku

Prezydium Rady jest powołane do kierowania działalnością Związku zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentowania Związku na zewnątrz.

§ 27

Sposób reprezentacji Związku

Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Prezydium Rady.

§ 28

Skład Prezydium Rady

Prezydium Rady składa się z Prezesa Rady, 4 wiceprezesów, skarbnika, sekretarza.

§ 29

Kompetencje Prezydium Rady

Do kompetencji Prezydium Rady należy:

 1. uchwalanie regulaminu działania Prezydium Rady Związku,

 2. realizacja celów Związku,

 3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

 4. sporządzanie planów pracy i budżetu,

 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku,

 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Związku,

 7. reprezentowanie Związku na zewnątrz,

 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

 9. przyjmowanie i skreślanie członków,

 10. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej.

§ 30

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Związku.

 2. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 31

Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą co najmniej:

 1. Przewodniczący;

 2. Zastępca Przewodniczącego;

 3. Sekretarz

§ 32

Kompetencje Komisji Rewizyjnej

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Związku,

 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,

 3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Prezydium Rady,

 4. składanie wniosków o absolutorium dla Prezydium Rady Związku,

 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

 6. kontrola opłat składek członkowskich i innych finansów Związku.

§ 33

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

§ 34

Skład Sądu Polubownego

Sąd Polubowny składa się od 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Sąd Polubowny wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

§35

Regulamin Sadu Polubownego

Sąd Polubowny prowadzi swą działalność zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

§36

Kompetencje Sadu Polubownego

Do zakresu działania Sądu Polubownego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Związku dotyczących naruszania Statutu i Uchwał organów Związku oraz konfliktów:

 1. między członkami Związku powstałych na tle działalności Związku

 2. między jej członkami i osobami trzecimi, jeśli osoby te wyrażą wolę rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Polubowny.

§ 37

Uzupełnienie składu organów Związku w czasie kadencji

 1. W przypadku rezygnacji lub innego zmniejszenia się składu Rady, Prezydium Rady wezwie członka zwyczajnego, którego przedstawiciela dotyczy uzupełnienie do wskazania nowego przedstawiciela. Do czasu wskazania nowego przedstawiciela, członka zwyczajnego reprezentuje Prezes Rady lub osoba przez niego wskazana.

 2. W przypadku rezygnacji lub innego zmniejszenia się składu Prezydium Rady, Prezydium Rady bezzwłocznie wezwie Radę do uzupełnienia składu. Do czasu uzupełnienia składu Prezydium Rady, funkcję brakującego członka pełni Prezes Rady lub najstarszy członek Prezydium Rady gdy uzupełnienie dotyczy Prezesa Rady.

 3. W przypadku rezygnacji lub innego zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej, które skutkują zmniejszeniem się liczby członków Komisji Rewizyjnej poniżej 3, Prezydium Rady uzupełni skład Komisji Rewizyjnej o osobę przez siebie wskazaną.

 4. W przypadku rezygnacji lub innego zmniejszenia się składu Sądu Polubownego, które skutkują zmniejszeniem się liczby członków Sądu Polubownego poniżej 5, Prezydium Rady uzupełni skład Sądu Polubownego o osobę przez siebie wskazaną.

ROZDZIAŁ V - MAJĄTEK I FINANSE ZWIĄZKU

§ 38

Majątek Związku

 1. Majątek Związku stanowi mienie nabyte lub uzyskane przez Związek w toku jego działania.

 2. Majątek Związku powstaje:

 1. ze składek członkowskich,

 2. z darowizn, spadków, zapisów,

 3. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Związku,

 4. dotacji, grantów, programów finansowych i ofiarności publicznej.

§ 39

Rachunkowość Związku

Związek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

ROZDZIAŁ VI - ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU I ZMIANA STATUTU

§ 40

Uchwała w spawie zmiany Statutu albo likwidacji Związku

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związek, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku a także osoby likwidatorów.

Niniejszy Statut został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w Skawinie w dniu 2 grudnia 2015 r.